top of page
Post: Blog2_Post

Teknologian megatrendit - Uhka vai mahdollisuus?

Vuosi 2020 ja 2021 on ollut täynnä yllätyksiä ja tilanteita, joita ei ole kohdattu koskaan aikaisemmin. Tämä on pakottanut niin yritykset kuin ihmisetkin ympäri maailman turvautumaan esimerkiksi teknologiaan työskentelyn jatkuvuuden turvaamiseksi. Koronaviruspandemia on muovannut työyhteisöjä ja työtapoja aivan uudenlaiseen suuntaan, jolloin myös uudet teknologiat ja niiden hyödyntäminen on ottanut valtavan harppauksen eteenpäin.


Voidaanko tulevaisuuden teknologian kehitykseen varautua yritysten osalta jo nyt, ja mitä se yritykseltä vaatii?Mitä megatrendit ovat?


Jotta voimme ymmärtää kaiken teknologian kehityksestä megatrendinä, on ensin keskityttävä megatrendeihin käsitteenä yleisesti. Mitä megatrendit ovat, mistä ne tulevat ja miten ne vaikuttavat myös yritysten liiketoimintaan?


Megatrendi on yksinkertaistettuna yleinen kehityssuunta, joka tapahtuu maailmanlaajuisesti, mutta yleensä verrattain kuitenkin hitaasti. Kyse ei siis suinkaan ole edes muutamassa vuodessa tapahtuvasta, yhdestä konkreettisesta asiasta, vaan suuresta kokonaisuudesta.


Megatrendien tunnistaminen ja seuraaminen auttaa yrityksiä ennakoimaan tulevaisuuteen yhä varhaisemmassa vaiheessa, sillä ovathan megatrendit useista eri ilmiöistä koostuva, yleinen koko maailman kehityssuunta, johon myös yritysten on syytä muovautua.


Megatrendit antavatkin kuvan tulevaisuuden laajoista muutoksista liittyen esimerkiksi ilmastoon, talouteen tai ihmisten käyttäytymiseen. Nämä muutokset voivat vaikuttaa yritykseen negatiivisesti, tai vaihtoehtoisesti tehdä siitä loistavan kilpailuedun yritysmaailmassa.


Suurin osa megatrendeistä ei ole yllättäviä, vaan tuttuja asioita, mutta oleellista on niiden tuoma vääjäämätön muutos, joka vaikuttaa elämäämme ja yrityksiimme. Esimerkkeinä megatrendeistä on vaikkapa uusiutuvan energian halpeneminen, taitojen merkityksen kasvu työelämässä, vaade elinikäisestä oppimisesta, kaupungistuminen, äärimmäisten sääilmiöiden yleistyminen, yleinen luottamuksen puute kasvaa, virtuaali- ja lisätyn todellisuuden käyttö yleistyy ja niin edelleen.


Tarkastelussa on myös tärkeää ottaa huomioon eri megatrendien väliset jännitteet, jolloin megatrendit voidaan nähdä suurempana kokonaisuutena ja laajemmalla mittakaavalla. Megatrendeissä kyse onkin siis valtavan suurista tulevaisuuteen vaikuttavista kokonaisuuksista.Teknologian kehitys jatkuu yhä edelleen


Teknologisesta kehityksestä on puhuttu useita kymmeniä vuosia, mutta enää kyse ei suinkaan ole pelkästä suunnittelusta huipputeknologian vaikuttaessa jo lukuisten ihmisten arkeen. Teknologia kehittyy yhä nopeammin, eikä kehityksen lopulle ole näkyvissä minkäänlaisia merkkejä.Teknologian sulautuessa niin arki-, kuin työelämäänkin, herättää tämä aivan uudenlaisia näkökulmia sekä kysymyksiä. Haittaako teknologian kehitys esimerkiksi ekologista jälleenrakennusta energiantarpeen kasvaessa? Kuka loppukädessä omistaa kertyvän datan? Lisääkö teknologia eriarvoistumista esimerkiksi työpaikoilla? Miten teknologia vaikuttaa yritysten väliseen kilpailuun?


Mitä teknologia tulee muuttamaan?


Teknologia tulee väistämättä lähitulevaisuudessakin muuttamaan ihmiskuntaa ja kehittämään yritysten tuotantotapoja. Esimerkiksi kehittyneet mekaaniset tukirangat mahdollistavat varastotyöntekijän jaksamisen pidempään, kuitenkaan riskeeraamatta työterveyttä. Automaatioteknologialla voidaan vähentää työmäärää ruokakaupan tuotteita laskettaessa, kuten sitä voidaan myös hyödyntää taloushallinnossa.


Yritykset voivat omaksua uusia toimintamalleja esimerkiksi etätyöskentelyn ja globalisaation ansiosta. Teknologian hyödyntäminen yritysmaailmassa vaatii kuitenkin niin ajatusmallien, kuin vanhojen toimintatapojenkin muuttamista.


Teknologian kehitys on jo vaikuttanut esimerkiksi kuluttajan ja yritysten välisiin valtasuhteisiin. Kuluttajalla on nykypäivänä yhä enemmän valinnanvaraa siinä, missä yritykset ovat taas joutuneet kansainväliseen kovaan kilpailuun.


Vain muutamia vuosia takaperin tilaaminen ulkomaisesta verkkokaupasta oli riskialtista ja vain muutaman toimijan kautta mahdollista. Tänä päivänä yksittäisiä vaihtoehtoja on valtava määrä ja jätit kuten Amazon, eBay tai AliExpress mahdollistavat lähes kaiken tilaamisen Suomen rajojen ulkopuolelta, yleensä vielä edullisemmin.


Tulevaisuudessa tämä tulee kuitenkin korostumaan yhä entisestään. Näin ollen omaa kilpailuetua pitää rakentaa palvelun, asiantuntijuuden, nopeuden, laadun tai jonkin muun tekijän varaan kuin vain hinnan.


Teknologian nopea kehitys – uhka vai mahdollisuus?


Teknologia on parhaimmillaan kelpo apuväline, mutta voiko se samalla lisätä esimerkiksi ihmisten eriarvoisuutta? Teknologia saattaa myös pahimmillaan lisätä yhteiskunnan haavoittuvuutta lisäämällä riippuvuutta erilaisista järjestelmistä.


Teknologian luomia mahdollisuuksia

  • Yhä suurempien datamäärien käsittely samanaikaisesti

  • Rakennemuutos - työpaikkoja syntyy uusille aloille

  • Yrityksille keino uudistaa liiketoimintaa

  • Luo yrityksille lukuisia uusia mahdollisuuksia esimerkiksi mainonnan suhteen

  • Asiakkaat tavoitettavissa lukuisia eri kanavia pitkin

Teknologian luomia uhkia

  • Yritykset yhä kovemmassa kansainvälisessä kilpailussa

  • Asiakkaalla enemmän varaa valita

  • Mahdolliset sopeutumisvaikeudet yrityksillä tai yrittäjillä

  • Lukuisat uudet ohjelmistot


Jännitteet


Teknologia on kehittyessä lisännyt myös esimerkiksi maiden ja suuriyritysten välisiä jännitteitä muun muassa datan omistajuuteen ja tekoälyn käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä. Teknologia myös mahdollistaa yhä energiatehokkaampia laitteita, mutta laajalti yleistyessä se myös lisää energian kulutusta. Tämä onkin vahvasti ristiriidassa maailman tulevaisuuden ilmastotavoitteiden saavuttamisen suhteen.


Megatrendejä tarkastellessa tuleekin siis huomioon ottaa myös jännitteitä luovat asiat, sekä niiden mahdollinen vaikutus teknologian kehityssuunnan kulkuun.


Tulevaisuuteen valmistautuminen – Priole-kehitysmalli


Mitä muun muassa teknologia voi tarjota lähitulevaisuudessa ja kuinka tähän tulisi varautua? Kuten jo aikaisemmin mainittiin, megatrendit ovat maailman yhteinen kehityssuunta, jolla voidaan myös arvioida sen vaikutuksia tulevaisuuteen ja tulevaisuuden yhteiskuntaan. Nykyhetken toiminnalla voidaan myös luoda itsellemme tulevaisuuteen lukemattomasti mahdollisuuksia.


”Tulevaisuus ja tulevaisuuden muutokset on kuitenkin mahdollista kääntää täysin yrityksen omaksi kilpailueduksi, mikäli näihin osataan varautua jo hyvissä ajoin. ”


Teknologian muovaamaan tulevaisuuteen on mahdollista valmistautua Priole- kehitysmallin avulla. Priole- kehitysmallilla asiakas saa selkeän suunnitelman tulevaisuuden kehitystarpeista, sekä tärkeimpien toimenpiteiden priorisoinnista.


Priole- kehitysmalli koostuu eri vaiheista, jossa luodaan yhdessä varma pohja tulevaisuudelle. Työskentelyyn osallistetaan yleensä myös yrityksen asiakkaita, kumppaneita ja muita asiantuntijoita tuomaa uusia ja tuoreita näkemyksiä ja näkökulmia muuttuvasta toimintaympäristöstä.


Priolen avulla on myös mahdollista luoda yritykselle skenaarioiden pohjalta tulevaisuuteen ja muutokseen suuntautuva, täysin uusi visio.


Näiden tekijöiden pohjalta kootaan yritykselle yksilöllisesti räätälöidyt kehityskohteet, joiden avulla kehitystyötä voimme lähteä tekemään.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page