top of page
Post: Blog2_Post

Toteutimme markkinatutkimuksen – 5 yllättävää korona-ajan havaintoa

Mitkä tekijät yritysjohtajat kokevat tärkeiksi strategiaa määrittäessään? Kuinka tärkeänä ajankohtaista arvonmääritystä pidetään? Näin itä- ja keskisuomalaiset yritysjohtajat vastasivat koronapandemian keskellä.


Toteutimme kyselyn vuonna 2020 koronapandemian jylläämässä Suomessa ja siihen vastasi yhteensä 182 yritystä. Kyselyn kohderyhmä koostui Savo-Karjalan, Jyväskylän ja Kainuun alueen 10–1000 henkilöä työllistävistä osakeyhtiöistä. Kysyimme näiden yritysten ylimmältä johdolta viisi kysymystä strategiasta sekä yritysten arvonmäärityksestä.1) Milloin viimeksi olette yrityksessänne tehneet tai päivittäneet strategiaan liittyviä asioita?


Tärkeä osa menestyvän yrityksen toimintaa erityisesti koronakriisin aikana on strategian määrittäminen ja johtaminen. Yllättävää on, että tutkimukseen vastanneista kuitenkin jopa yli kaksi kolmasosaa yritysjohtajista myöntää, että strategiaa ei olla tehty tai päivitetty edes viimeisen kuukauden sisällä.


Koronakriisistä johtuvien toimialamuutosten keskellä strategian päivittäminen korostuu, mutta silti vain 31% vastanneista on tehnyt strategiaa hiljattain tai päivittäin kriisin aikana.


Pandemian aikana monen yrityksen visio on muuttunut, joten tarve ulkopuolisen asiantuntijan avulla selkeytettävälle visiolle on nyt merkittävä.2) Miten tärkeänä pidätte seuraavia strategiaan liittyviä asioita?


Klassisessa strategian viitekehyksessä tärkeiksi vaiheiksi on nostettu taustan tunnistaminen, valintojen tekeminen ja muutosjohtaminen. Täten kysyimme kohderyhmältä kuinka tärkeiksi he arvostavat muutosvoimien eli megatrendien tarkastelun, strategiset valinnat sekä strategian siirtämisen käytäntöön.Mikäli yritys mielii pysyä oman toimialansa aallonharjalla, vaaditaan johtajilta ennustamiskykyä ja nopeutta reagoida. Näiden taitojen hallitsemista tukee taito tunnistaa megatrendit sekä niiden vaikutukset yrityksen toimialaan.


Vaikka korona ei itsessään ole megatrendi, se voi silti laukaista eri toimialoille uusia megatrendejä, kuten esimerkiksi etätyöskentelyn tai ihmisten varovaisemman liikkumisen.


Megatrendien merkityksestä huolimatta kyselyyn vastanneista yritysjohtajista vain reilu kolmannes pitää tulevaisuuden megatrendejä merkittävinä yrityksen strategian tekijöinä. Jopa neljännes pitää tulevaisuuden muutosvoimien tarkastelua toissijaisena.


Voit lukea lisää megatrendeistä aihetta käsittelevästä blogista.


Strategiset valinnat ovat yritysten strategian

ja muutosjohtamisen luomisen ydin. Tästä

huolimatta lähes joka toinen vastanneista yritysjohtajista ei arvostanut niitä tärkeäksi tekijäksi yrityksensä liiketoiminnassa.


Strategisten valintojen tekemisessä tärkeintä on tunnistaa mitä tehdä ja mitä jättää tekemättä.


Menestyksekäs strategia on käytännössä juuri oikeiden kehityskohteiden valintaa ja niihin panostamista. Tässä valinnassa sinua auttaa Priole – Priorisointi työpaja.


Strategian siirtäminen käytäntöön on puolestaan koko strategia- ja sitä kautta liiketoiminnan ydin. Ilman pätevää toimintasuunnitelmaa strategian toteuttaminen on lopulta vain arvailua.


Tämä asia tiedostettiin myös kyselyyn vastanneiden yritysjohtajien keskuudessa, sillä jopa 71% arvosti strategian siirtämisen käytäntöön tärkeäksi toiminnoksi strategiatyössä.


Jotta strategian jalkauttaminen oikeasti onnistuu, sen mittaamisen on perustuttava faktoihin eikä mututuntumaan. Toinen merkittävä uhka strategian jalkauttamisessa on, että muut operatiiviset kiireet ajavat muutoksen ohi, jolloin kaavailtu muutos voi pitkittyä tai jopa unohtua. Tätä haastetta varten olemme laatineet ratkaisun, Priocta -muutosjohtamisen työkalun.3) Kuinka tärkeänä pidätte yrityksenne ajan tasalla olevaa arvonmääritystä?

Yrityksen arvonmääritys liittyy usein yrityskauppatilanteisiin, minkä lisäksi omistusarvon kasvattaminen on yksi strategian onnistumisen mittareista.


Täten voisi päätellä, että arvonmääritys arvostettaisiin korkeammalle kuin tutkimuksemme osoittaa; vain 39% vastanneista yritysjohtajista pitää ajankohtaista arvonmääritystä vähintään melko tärkeänä.4) Onko yrityksestänne tehty asiantuntijan arvonmääritystä viimeisen kahden vuoden aikana?

Arvonmääritys asiantuntijan toimesta voidaan nähdä huomattavasti tehokkaampana tapana toteuttaa arvonmääritys erityisesti siksi, että ulkopuolinen asiantuntija antaa objektiivisen arvion yrityksen arvosta käyttäen yleensä parempia työkaluja.


Tästä huolimatta yli puolet vastanneista yrityksistä ei ole hyödyntänyt ulkopuolista asiantuntijaa viimeisen kahden vuoden aikana. Yritysten tehdessä arvonmääritystä itse, on vaarana, että arvonmääritykseen käytetään omia, yleisesti liian yksinkertaisia arvonmäärityksen mittareita.


Kaksi vuotta toimii tärkeänä aikavälinä arvonmääritykselle, sillä siinä ajassa toimiala ja yritys ovat muuttuneet merkittävästi. Yli kaksi vuotta vanha arvonmääritys ei todennäköisesti ole enää tänä päivänä paikkansa pitävä, jolloin vaikutukset voivat heijastua jopa investointipäätöksiin ja strategiaan asti.5) Oletteko harkinneet viimeisen vuoden aikana yrityksen ostamista tai oman yrityksen myymistä?


Kysymyksessä 3) havaittiin, että vain alle 40% yritysjohtajista pitää ajankohtaista arvonmääritystä vähintään melko tärkeänä. Samanaikaisesti noin 56% yrityksistä on harkinnut yritysostoa tai -myyntiä. Tämä pieni ristiriita paljastaa, että arvonmäärityksille olisi todellisuudessa enemmän tarvetta kyselyn kohderyhmässä.


Koronapandemian voidaan katsoa nostaneen yritysoston tai -myynnin harkitsemista vallitsevan epävarmuuden vuoksi. Osa yritysjohtajista on voinut harkita yrityksen myymistä viimeisenä oljenkortena yrityksen jatkuvuuden kannalta, kun taas osa yritysjohtajista on voinut harkita yritysostoa laajemman markkinaosuuden ja kasvun tavoittelemisessa.


Markkinatutkimuksesta voidaan huomioida, että monella kohderyhmän yrityksellä on liian pitkä aika strategian päivittämisestä sekä ajankohtaisesta arvonmäärityksestä. Tämä siitä huolimatta, että näiden toimenpiteiden merkityksen voidaan katsoa korostuneen entisestään koronan mylläämässä maailmassa. Välttääkseen erilaisten yllättävien kriisien tuhoa liiketoiminnalle jatkossa, yritysten tulisi investoida sisäiseen kehitys- ja tutkimustyöhön myös vaikeina aikoina, eikä säästää niistä.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page